TEMA: Grøn omstilling af naturgasopvarmede almene boliger

Om temaet

Langt de fleste almene boliger i Danmark bliver forsynet med fjernvarme, og den grønne omstilling af fjernvarmen er i fuld gang. Men der er fortsat omkring 40.000 almene boliger, der opvarmes med naturgas, og en håndfuld boliger med oliefyr. Et demonstrationsprojekt i Stenløse, som medfinansieres fra Landsbyggefondens særramme for støtte til energidemonstrationsprojekter, skal i de kommende år vise, hvordan individuelle naturgasfyr kan erstattes af et nyudviklet energianlæg, der primært bruger solen som energikilde.

I Stengården, afd. 8, der er en afdeling med 43 boliger under Stenløse-Ølstykke Boligforening, og som administreres af KAB, bliver nedslidte asbestholdige eternittage i det kommende år udskiftet med en ny tagkonstruktion, der består af solceller, solfangere og energiabsorbere. På grundlag af erfaringerne fra et pilotanlæg i en af boligerne bliver solenergianlægget designet som et nærvarmeanlæg, der forsyner hver boligblok med 4-6 rækkehuse med el, rumvarme og varmt brugsvand.

Takket være den økonomiske støtte fra Landsbyggefonden har det været økonomisk mere fordelagtigt for beboerne at vælge den energiproducerende tagløsning i stedet for en traditionel udskiftning af eternittage og naturgasfyr. Simuleringer af solenergianlæggets drift, som projektlederen COWI har gennemført i programmet PVT-BAT, viser, at beboerne i fremtiden vil sælge ca. dobbelt så meget grøn el til elnettet, som beboerne bruger på årsbasis. Det betyder, at Stengården, afd. 8 kommer til at fungere som et lille lokalt CO-negativt kraftværk. På den måde vil beboerne bidrage aktivt til at opfylde Egedal kommunes klimamålsætning.

Demonstrationsprojektet har til formål at dokumentere, at det er muligt at udskifte eksisterende olie- og naturgasfyr på en måde, der ikke medfører et større nettoindkøb af el fra elnettet. Det gælder også, selv om flere af beboerne i de kommende 10 år forventes at skifte til elbiler, der kan oplades med elproduktion fra tagene.

Den energiproducerende tagkonstruktion suppleres med varmepumper, batterilagre og beholdere til varmt og koldt vand. Disse komponenter samles i et teknikskur for enden af hver af de 9 boligblokke. Herfra føres el samt varmt vand til rumvarme og varmt brugsvand til de enkelte boliger, der forsynes med nye el- og energimålere. På den måde bliver det muligt at registrere, hvor meget el de enkelte familier bruger til de forskellige formål.

Omlægningen af el- og varmeforsyningen i Stengården, afd. 8 medfører, at beboerne kommer til at give et markant bidrag til målsætningen om at reducere udledningen af drivhusgasser frem til 2030. Hver bolig vil i gennemsnit reducere CO-udledningen med mere end 3 tons om året. Omregnes denne miljøgevinst til alle 40.000 almene boliger med naturgasopvarmning, kan den almene boligsektor bidrage med mere end 100.000 tons om året – alene ved at skifte til en grønnere varme.

Læs mere detaljeret om projektet i Stengården, afd. 8 her