Solenergianlæg i Stengården afd. 8

Om projektet

I Stengården, afd. 8, som er en del af Stenløse-Ølstykke Boligforening, er der gennemført et pilotprojekt i 2018-19. På baggrund af resultater fra pilotprojektet planlægges energiprojektet gennemført for alle 43 boliger. Det nye demonstrationsprojekt omfatter etablering af energiproducerende tage med solceller, solfangere og energiabsorbere (BIPVT-E).

Formålet er at teste et innovativt energiproducerende anlæg, som kan bruges til at konvertere boliger, der i dag opvarmes med olie eller naturgas, til at blive forsynet med el og varme fra solenergi.

 

Anlægget består af en energiproducerende tagkonstruktion, der leverer både el, rumvarme og varmt brugsvand fra hhv. solcellemoduler og PVT-moduler, der kombinerer solceller og solfanger. Tagkonstruktionen rummer desuden en energiabsorber, der kan trække varme fra luften, også i mørke timer, hvor der ikke er solenergi-produktion.

Denne energiproducerende tagkonstruktion suppleres af batterilager, varmepumper med bufferbeholder og beholdere til varmt brugsvand og rumvarme.

Det varme vand fra PVT-modulerne ledes i anlægget til en varmepumpe, der med el fra solcellerne producerer varme til rumvarme og varmt brugsvand. Fordelen ved at lede varmen fra solfangermodulerne gennem en varmepumpe er, at der for hver tilført kWh el produceres ca. 4 kWh varme.

Elproduktionen fra solcellerne bruges til husholdningsapparater, belysning og varmepumpen. I dagtimer, hvor elproduktionen er større end forbruget, lagres overskydende el i batteriet til senere brug. Med en nyudviklet styring kan driften af batteriet optimeres i forhold til vejrprognoser, varierende markedspriser for el m.v.

Samlet set består BIPVT-E anlægget af gennemprøvede enkeltkomponenter, der i et pilotanlæg for én bolig har været testet siden sommeren 2018. Gennem halvandet år har pilotprojektet dokumenteret, at konstruktionen kan levere den beregnede el- og varmeproduktion til en konkurrencedygtig pris.

project leader icon

Projektleder

KAB v/ Michael Skov
Tlf: 3838 1863

Nærvarmeanlæg til hver boligblok

På grundlag af erfaringerne fra pilotanlægget har COWI som projektleder anbefalet, at der i stedet for 43 individuelle BIPVT-E anlæg designes en række nærvarmeanlæg, bestående af et teknik-skur for hver boligblok med 4-6 boliger. 

Fuldskalaprojektet er blevet dimensioneret, så ca. en fjerdedel af det samlede tagareal forsynes med PVT-E moduler, mens der placeres monokrystallinske solceller på resten. Ved den ene gavl af hver boligblok opføres et teknikskur, hvor der placeres et batterilager, 1-2 varmepumper og beholdere til varmepumpe og varmt brugsvand. Anlægget udnytter den eksisterende varmeinfrastruktur i boligerne. Hver bolig får installeret målere til hhv. el, rumvarme, varmt brugsvand og koldt vand.

Der arbejdes pt. på at supplere BIPVT-E anlægget med ladestandere til elbiler, så beboerne også kan få adgang til CO-neutral transport. For yderligere at optimere anlæggets klimamæssige og beboerøkonomiske fordele bliver det i et nyt udviklingsprojekt undersøgt, om varmepumperne også kan trække overskudsvarme fra beboernes spildevand.Produktion og metode

Anlægget er dimensioneret, så det kan dække boligernes samlede varmebehov og på årsbasis producere ca. dobbelt så meget el som beboernes nuværende elforbrug. 

Stengården, afd. 8’s årlige elforbrug, inkl. dækning af varmebehov, bliver ca. 325.000 kWh. Der opsættes 2.850 m2 solceller med en installeret effekt på ca. 540 kWp og 950 m2 PVT-moduler med en effekt på ca. 180 kWp. Den forventede batterikapacitet bliver ca. 250 kWh. Den samlede elproduktion i det nye anlæg forventes at blive ca. 625.000 kWh/år, hvoraf knap 500.000 kWh sælges til en elproduktionsleverandør, mens der købes ca. 180.000 kWh fra elnettet.

Ved at samle BIPVT-E anlæggene i fælles teknikskure begrænses byggegener for beboerne, og de behøver ikke at afgive plads til BIPVT-E i deres individuelle skure. Nærvarme-konceptet vil formentlig også betyde, at en relativt stor del af den samlede installation kan færdiggøres hos leverandørerne, så risikoen for byggefejl bliver mindre, og anlægstiden på byggepladsen reduceres markant. Der er også en forventning om, at dette industrialiserede koncept på sigt vil medføre en markant prisreduktion, så BIPVT-E kan blive beboerøkonomisk konkurrencedygtigt med eksisterende naturgas- og olieopvarmning uden særlig støtte.

Der er næsten en halv million boliger i Danmark med naturgas- eller oliefyr, så potentialet for denne type energianlæg er stort, også uden for almensektoren.Tid og økonomi

Det samlede anlægsbudget er ca. 34,7 mio. kr. Da BIPVT-E anlægget som nævnt ikke har været afprøvet forud for pilotprojektet i Stengården, afd. 8 – og den endelige udformning af nærvarme-konceptet forudsætter en del omkostningstunge udviklingsopgaver – er disse medfinansieret med støtten fra Landsbyggefonden. 

Det har for beboerne har været økonomisk mere fordelagtigt at vælge de nye energiproducerende tage i stedet for at udskifte til nye eternittage og nyt gasfyr. 

Beregninger viste, at huslejeforhøjelsen vil blive reduceret væsentligt i sammenligning med investering i nyt eternittag og gasfyr. Beboerne kan yderligere se frem til markant lavere udgifter til el og varme.

Beboerne vedtog på et afdelingsmøde den 23. oktober 2019 enstemmigt at gå videre med projektet, der efter godkendelse i boligforeningens organisationsbestyrelse, Egedal kommunalbestyrelse og Landsbyggefonden nu projekteres.

En tidsplan, der er taget til efterretning af afdelingsbestyrelsen, sigter efter, at udbuddet gennemføres i efteråret 2020 mhp. godkendelse af Skema B inden udgangen af 2020. På det grundlag ventes idriftsættelse og aflevering i efteråret 2021.

Hvis BIPVT-E anlægget etableres som alternativ til udskiftning af et nedslidt tag, kan anlægget i mange tilfælde give et beboerøkonomisk overskud. Hvis BIPVT-E modulerne suppleres med flere solcellemoduler, så hele taget bliver energiproducerende, bliver boligerne ikke alene CO2-neutrale, men CO2-negative, når boligen på årsbasis kan levere mere el til elnettet, end der købes.

Erfaringerne fra Stenløse kan inspirere andre almene tæt/lave boligafdelinger til at gå i gang med en lignende konvertering fra naturgas til solenergi. Der er p.t. ca. 40.000 almene boliger, der opvarmes med naturgas.Solenergianlæg i tal

Boligafdeling

Stengården, afd. 8

Boligorganisation Stenløse-Ølstykke Bf. v/KAB
Adresse  Lokes Plads 1
Postnr  3660 Stenløse
Kommune (myndighed) Egedal
Antal boliger 43
Boligareal m2 3.085
Investering (t.kr inkl. moms) kr 34.700
Solcelleareal (m2 / 180 W/m2) 2.700
PVT-areal (m2) 600
Solcelleeffekt (kWp) 590
Batterikapacitet (kWh) 250
kwh batteri/antal lejligheder 5,814
Elforbrug (kWh/år) 325.000
Elproduktion (kWh/år) 625.000
Salg til elnettet (kWh/år) 495.000
Køb fra elnettet (kWh/år) 195.000
Selvforsyningsgrad (%) 40%Kort

Status

Igangværende

Samarbejdspartnere

Kontakt

Koordinerende projektleder: COWI v/ Steen Gravenslund Olesen

Mail:

SGON@cowi.com