Hybridanlæg i Silergården

Om projektet

Afdelingsbestyrelsen i Silergården har siden 2013 arbejdet på at etablere et solcelleanlæg, som kan forsyne den samlede boligafdeling med el til både fælles og privat forbrug. Senest har beboerne i maj 2019 besluttet at etablere et pilotprojekt for hybridanlæg med solceller og batterilager.

 

Silergården i Brøndby Strand omfatter p.t. 1036 boliger. Boligafdelingens ønske om at etablere solcelleanlæg med samlet virtuel nettoafregning blev i 2013 mødt med forskellige barrierer, hvilket hidtil har forhindret projektet.

For at komme videre i den fastlåste proces har Bo-Vest på vegne af Silergården søgt Landsbyggefonden om at komme i betragtning til et af de planlagte demonstrationsprojekter for hybridanlæg med solceller og batterilager. Silergården er på den baggrund blevet prækvalificeret til at modtage ydelsesstøtte til et indledende pilotanlæg, der skal afklare potentialet for efterfølgende at gennemføre et fuldskalaprojekt.

Læs mere om temaet Hybridanlæg - solceller med batterilager her.

project leader icon

Projektleder

BO-VEST v/ Nikolaj Køhler-Christensen
Tlf: 6035 2609

Produktion og forbrug

Som projektleder for hybrid-demonstrationsprojekterne har COWI gennemført screeninger i beregningsværktøjet PVT-BAT for to alternative udformninger af pilotanlægget:

Nettoafregning i det fælles elforbrug

I det ene design etableres solceller med en effekt på 475 kWp og et tilhørende batterilager på 200 kWh på den ene af Silergårdens to matrikler. Elproduktionen på ca. 400.000 kWh om året nettoafregnes alene i Silergårdens fælles elforbrug på 690.000 kWh i den ene matrikel og er beregnet til at kunne dække ca. 40% af det fælles elforbrug. Dette design forudsætter dog, at der sikres regler om virtuel nettoafregning eller lignende i kommende lovgivning om energifællesskaber.

Nettoafregning i beboernes elforbrug

Som et alternativ til dette design er der screenet en anden projektmulighed, der respekterer aktuelle krav fra RADIUS Elnet: Der etableres solceller på nogle af de 4 etagers boligblokke og en blok med rækkehuse, der i alt omfatter 250-270 boliger, dvs. ca. en fjerdedel af boligerne i Silergården. I denne udformning bliver der opsat 400 kWp solceller og et tilhørende batterilager på 150 kWh. Dette anlæg kan producere ca. 360.000 kWh om året, hvoraf ca. 250.000 kWh kan forbruges af beboerne i Silergården, svarende til 34% af et skønnet elforbrug på 750.000 kWh. Det er beboernes forudsætning for at gennemføre pilotprojektet, at der efter projektering og udbud kan opnås en rimelig sikkerhed for, at der skabes et beboerøkonomisk overskud efter en investering på ca. 10 mio. kr. Overskuddet opnås primært, fordi beboerne sparer udgiften til abonnement både hos deres hidtidige elleverandør og hos netselskabet, hvis RADIUS Elnet fastholder sit hidtidige krav om udskiftning af beboernes elmålere, når de overgår til fælles elforsyning.

 Følges op med fuldskala anlæg

Til sammenligning kan det beboerøkonomisk optimale fuldskala-solcelleanlæg udvides til mellem 1.025 og ca. 1.150 kWp, hvis det kombineres med batterilagre af passende størrelse.

I denne beregning er der taget højde for, at projektet indledes med et pilotanlæg, der modtager støtte fra Landsbyggefonden. Hvis erfaringerne fra dette anlæg lever op til de positive forventninger, vil det være hensigtsmæssigt at etablere fuldskala-anlægget i forbindelse med den planlagte Helhedsplan 4 i perioden 2021-2024.

På et ekstraordinært afdelingsmøde den 27. maj 2019 blev det vedtaget at igangsætte pilotanlægget med en forventning om senere at kunne udbygge med det store anlæg. Betingelsen for at gennemføre pilotprojektet er, at det med rimelig sikkerhed vil resultere i et beboerøkonomisk overskud på mindst 690 kr. pr. bolig om året.

Udbudsprocessen for pilotanlægget er igangsat i begyndelsen af 2020, og anlægget forventes idriftsat i foråret 2021.

For at gøre det muligt for Silergårdens beboere at komme i gang med pilotanlægget har COWI måttet udforme et hybridanlæg, der splittes op i et større antal separate anlæg med hver deres nettoafregning. Denne opdeling skyldes, at EU-direktiver om energifællesskaber endnu ikke er gennemført i dansk lovgivning, og der således ikke findes regler om virtuel nettoafregning.

Solcelleanlægget på tagene af ca. 30 rækkehuse kan producere væsentligt mere el end beboernes eget forbrug. Som led i projekteringen af pilotanlægget vil det derfor blive undersøgt, om det beboerøkonomisk kan betale sig for Silergården at etablere et nyt lokalt distributionsnet mellem rækkehusene og det nærliggende højhus. Det vil nemlig betyde, at elproduktionen fra rækkehusenes solcellemoduler også kan nettoafregnes i højhuset, hvor der pga. elevatordrift er et ekstra stort elforbrug.

Selv om pilotanlægget kun etableres i en mindre del af boligafdelingen, skal alle beboere over huslejen være med til at finansiere anlægget. Landsbyggefonden er i gang med at få udviklet et IT-system, der på en enkel måde kan sikre, at alle beboere får en forholdsmæssig andel af indtægterne fra hybridanlægget.Hybridanlæg i tal

Boligafdeling

Silergården (pilotprojekt)

Boligorganisation Tranemosegård v/Bo-Vest
Adresse Ulsøparken 4 C
Postnr 2660 Brøndby Strand
Kommune (myndighed) Brøndby
Antal boliger 250
Boligareal m2 25.000
Investering (t.kr inkl. moms) kr 10.100
Solcelleareal (m2 / 180 W/m2) 2.222
Solcelleeffekt (kWp) 400
Batterikapacitet (kWh) 150
kwh batteri/antal lejligheder 0,600
Elforbrug (kWh/år) 750.000
Elproduktion (kWh/år) 360.000
Salg til elnettet (kWh/år) 100.000
Køb fra elnettet (kWh/år) 490.000
Selvforsyningsgrad (%) 35%Kort

Samarbejdspartnere

Kontakt

Koordinerende projektleder: COWI v/ Steen Gravenslund Olesen

Mail:

SGON@cowi.com

Projektejer