Hybridanlæg i Rødtjørnen

Om projektet

Rødtjørnen er opført i 1975 som en tæt/lav boligafdeling med 106 boliger i Dragør kommune. Boligerne er fordelt på ca. 55 bygninger, inkl. en varmecentral og et beboervaskeri. Rødtjørnen blev oprindelig opført med asbestholdigt eternit-tag, der siden er udskiftet. Den nuværende tagkonstruktion består af et undertag af eternit, som nogle år efter tagrenoveringen blev suppleret med sorte betonteglsten, da det viste sig, at det nye eternittag ikke var holdbart.

COWI har som projektleder for hybridanlægget screenet det beboerøkonomisk rentable potentiale for solcellemoduler og batterilagre. Screeningen i beregningsprogrammet PVT-BAT viser, at det ikke kan betale sig for beboerne at opsætte solceller på alle tage, men alene på ca. 1.445 m2, svarende til en installeret effekt på 258 kWp. Den beboerøkonomisk bedste udformning af solcelleanlægget er beregnet til 475 m2 solceller på sydvendte, 440 m2 på østvendte og 440 m2 på vestvendte tagflader. Ved at fordele solcellemodulerne på denne måde opnås en produktionsprofil i løbet af døgnet, der bedst muligt svarer til boligafdelingens forbrugsprofil.

Der er påvist flere alternative metoder til montering af solcellemodulerne. Den mest hensigtsmæssige montage vil formentlig være at erstatte de sorte betonteglsten med sorte monokrystallinske solceller på de tagflader, der udnyttes. Det kan sikre en tilfredsstillende arkitektonisk indpasning i forhold til de bygninger, hvor betonteglstene bevares. Eternittagene vil så fungere som undertag til solcelletagene.

Solcellerne forventes at producere ca. 225.000 kWh i et år med normal solindstråling. Da solcellerne producerer mere end det løbende forbrug i de lyse sommertimer, må ca. 65.000 kWh, svarende til ca. 30% af elproduktionen, afsættes til elnettet til markedspris, dvs. maksimalt 25-30 øre/kWh. Rødtjørnens beboere kan regne med at dække ca. 40% af deres samlede elforbrug på ca. 400.000 kWh/år. Resten må købes via elnettet.

Læs mere om temaet Hybridanlæg - solceller med batterilager her.

project leader icon

Projektleder

Boligkontoret DK v/ Kristian Sobota
Tlf: 2051 0367
Mail: krso@dbk.dk

Solidarisk fordeling af gevinst

Elforsyningen af Rødtjørnen er fordelt på 9 fysiske tilslutninger, såkaldte gravstene, og det er med det lokale netselskabs fortolkning af gældende regler ikke muligt at etablere ét samlet hybridanlæg med fælles nettoafregning. Derfor bliver hybridanlæggene planlagt opdelt i 6 særskilte anlæg, hvis elproduktion kan nettoafregnes i elforbruget hos beboerne i disse bygninger.

Efter gældende regler for etablering af solcelleanlæg i almene boligafdelinger skal alle beboere over deres husleje betale finansieringen af hybridanlægget.

Det finansieres med optagelse af 30-årige fastforrentede realkreditlån. Når Landsbyggefonden bevilger ydelsesstøtte til et renoverings- eller energieffektiviseringsprojekt, vil støtten fra Landsbyggefonden typisk dække op til halvdelen af beboernes betaling til realkreditlånet. Herudover skal beboerne over huslejen betale for service, vedligehold og fornyelse af nøglekomponenter i hybridanlæggets beregnede levetid på 30 år.

Som modvægt til disse udgifter opnår beboerne en stor besparelse, fordi 40% af deres elforbrug vil blive produceret af egne solceller, ligesom Rødtjørnen kan forvente at få en mindre indtægt ved at sælge overskydende elproduktion via det offentlige elnet.

Herudover får beboerne en betydelig besparelse, fordi det er billigere for Boligkontoret Danmark som administrator for Boligselskabet Strandparken at håndtere måling og afregning af elproduktion og elforbrug i Rødtjørnens fælles elforsyning, end beboernes nuværende abonnementer hos netselskab og elleverandør. Landsbyggefonden og Københavns kommune støtter udvikling af et Cloud-baseret IT-system, der vil automatisere boligorganisationernes arbejde med denne opgave.

IT-systemet betyder, at det bliver muligt løbende at beregne Rødtjørnens samlede gevinst ved driften af hybridanlægget og fordele gevinsten blandt beboerne efter en fordelingsnøgle, som besluttes af det lokale beboerdemokrati. Det kan f.eks. foregå gennem en ”sol-rabat”, der fordeles pr. m2 boligareal, så gevinsten forholdsmæssigt svarer til beboernes huslejeforhøjelse, eller gennem en lavere kWh-pris for beboerne.

Reglerne for drift af hybridanlæg betyder, at kun beboere, der ønsker at deltage i den nye fælles elforsyning, får del i gevinsten, mens alle beboere skal betale omkostningerne. I Rødtjørnen medfører det, at selv om det kun er ca. en tredjedel af beboerne, der får formel adgang til nettoafregning, kan IT-systemet sikre, at alle deltagende beboere får glæde af det beboerøkonomiske overskud.Beboerøkonomi

De samlede omkostninger til et anlæg med 258 kWp solceller og 140 kWh batterikapacitet er beregnet til ca. 6,5 mio. kr. inkl. moms. Når Rødtjørnen supplerer solcellerne med batterilagre, betyder det, at beboerne i sommerens lyse timer med meget solindfald kan lagre en del af den elproduktion, som de ikke kan bruge, mens den produceres, i stedet for at afsætte den til elnettet.

Når solcellerne i løbet af aftenen ikke længere kan dække beboernes løbende forbrug, kan de trække el fra batterierne. Det giver den solcelleproducerede elektricitet en værdi for beboerne på ca. 2,20 kr./kWh i stedet for de ca. 25-30 øre/kWh., som er den forventede gennemsnitlige markedspris. Denne værdiforøgelse er med til at finansiere investeringen i batteriet. I vinterhalvåret kan beboerne bruge batterikapaciteten til at købe el til en lavere pris midt på dagen, så de kan reducere indkøb fra elnettet i de eftermiddagstimer, hvor prisen er højst.

Med denne udnyttelse af elproduktionen fra solcellerne og en dynamisk drift af batterilagrene kan beboerne regne med at spare ca. 300.000 kr. om året på elindkøb. Hertil kommer nettobesparelsen på de individuelle abonnementer hos netselskab og elleverandør, formentlig omkring 250.000 kr. om året. Til gengæld skal beboerne betale ca. 300.000 kr. om året til realkreditydelser, service og fornyelse af hybridanlæggets komponenter.Hybridanlæg i tal

Boligafdeling

Rødtjørnen

Boligorganisation BS. Strandparken v/BKDK
Adresse  Rødtjørnen 12, 1.tv.
Postnr  2791 Dragør
Kommune (myndighed) Dragør
Antal boliger 106
Boligareal m2 9.113
Investering (t.kr inkl. moms) kr 6.543
Solcelleareal (m2 / 180 W/m2) 1.444
Solcelleeffekt (kWp) 260
Batterikapacitet (kWh) 140
Kwh batteri/antal lejligheder 1,321
Elforbrug (kWh/år) 400.000
Elproduktion (kWh/år) 225.000
Salg til elnettet (kWh/år) 65.000
Køb fra elnettet (kWh/år) 240.000
Selvforsyningsgrad (%) 40%Kort

Samarbejdspartnere

Kontakt

Koordinerende projektleder: COWI v/ Steen Gravenslund Olesen

Mail:

SGON@cowi.com

Projektejer