Hybridanlæg i Henriksgården

Om projektet

Beboerne i Hovedstadens almennyttige Boligselskab II’s afdeling Henriksgården vedtog i 2018 at supplere en omfattende helhedsplan med to demonstrationsprojekter for hhv. hybridanlæg med solceller samt batteri og et projekt for Grøn Elektrisk Mobilitet. Det sidstnævnte projekt er medfinansieret af Københavns kommune, mens Landsbyggefonden giver ydelsesstøtte til helhedsplan og hybridprojekt.

 

Henriksgården i Valby med 332 boliger er opført i slutningen af 1960’erne som industrialiseret Larsen & Nielsen-byggeri med flade tage. De 332 boliger er fordelt på seks identiske 4-etagers boligblokke og en enkelt større boligblok. Helhedsplanen har som formål at udbedre nedslidte bygningsdele og føre boligernes standard op til et nutidigt niveau. Der bliver i den forbindelse indrettet et større antal tilgængelighedsboliger, så beboerne i Henriksgården kan blive boende i deres boligafdeling, selv om de bliver gangbesværede.

COWI har som projektleder for hybridanlægget screenet det beboerøkonomisk rentable potentiale for solcellemoduler og batterilagre. Screeningen i beregningsprogrammet PVT-BAT viser, at det kan betale sig for beboerne at få etableret 5.280 m2 solceller med en samlet installeret effekt på ca. 1 MWp. Dermed bliver anlægget i Henriksgården et af de hidtil største tagbaserede solcelleanlæg på en beboelsesejendom.

Solcellerne monteres på nyrenoverede tagpaptage med en hældning på 15 grader på den sydvestvendte del af tagene. Solcelleanlægget på hver af de 6 ens boligblokke bliver på 660 m2 med en effekt på ca. 125 kWp og det dobbelte på den store blok. Solcelleanlæggene opbygges med standardmoduler i størrelsen 1,65 m x 0,90 m, så der fra den øverste del af tagkonstruktionen bliver plads til at servicere solcelleanlægget. Invertere og øvrige elinstallationer til solcellerne placeres i de isolerede tagrum.

Der har været en del overvejelser om den mest hensigtsmæssige placering af hybridanlæggets batterilagre. Af brandtekniske hensyn er det fravalgt at placere batterierne i kældre eller i tagkonstruktionen, og for ikke at reducere antallet af parkeringspladser er der fundet en placering mellem boligblokkene. Det giver den nødvendige brandsikkerhedsmæssige afstand og gør det enkelt at koble batterilagrene sammen med de planlagte ladestandere til elbiler.

For at hærværkssikre batterierne placeres de i skure, der designes, så de arkitektonisk tilpasses de renoverede boligblokke og udearealer. Den samlede batterikapacitet er beregnet til ca. 1 MWh af typen lithium-ion og bliver blandt de største danske stationære batterilagre.

Læs mere om temaet Hybridanlæg - solceller med batterilager her.

project leader icon

Projektleder

DAB v/ Nanna M. Aae Christensen
Tlf: 5119 8116

Billig og miljøvenlig transport

Den årlige elproduktion fra solcellerne er beregnet til knap 900.000 kWh. Det er lidt mindre end det samlede skønnede elforbrug på ca. 1.000.000 kWh. Men da elforbruget i Henriksgården er størst i de mørke vintertimer, hvor elproduktionen er mindst, og forbruget modsat er lavest, når solcellerne producerer mest i de lyse sommertimer, er det kun godt halvdelen af elforbruget, som kan dækkes af solcellernes elproduktion. PVT-BAT-beregninger viser, at 37% af den årlige elproduktion må afsættes til elnettet. Ved salg via elnettet er værdien for beboerne væsentligt lavere, end når beboerne selv kan bruge solcellernes elproduktion uden at betale afgifter og tariffer.

Det indgår derfor i demonstrationsprojektet at supplere solceller og batterilagre med ladestandere til opladning af beboernes elbiler. Der er i hybridprojektets samlede budget på ca. 24 mio. kr. afsat midler til at etablere fire hurtigladere hver med en effekt på 75 kW, 56 ladestandere hver med to udtag og en effekt på 22 kW samt en ladestander til Ejendomskontorets maskinpark på 22 kW.

Ved at installere ladestanderne med en intelligent styring sikres det, at mest muligt af Henriksgårdens egen elproduktion også kan anvendes til opladning af beboernes elbiler. På den måde får beboerne et tilbud om både miljøvenlig og billig personbilstransport. Som en integreret del af renoveringen af udearealerne bliver der i hele boligafdelingen installeret tomrør, så der billigt kan trækkes kabler fra batterier til flere ladestandere i takt med, at stadig flere beboere skifter deres benzin- og dieselbiler ud med en elbil.

Københavns kommune har i tilknytning til demonstrationsprojektet bevilget støtte til et projekt for Grøn Elektrisk Mobilitet, hvor beboernes mulighed for at dele elbiler og elcykler gennem en deletransportordning afprøves af en gruppe beboere, der fungerer som testpiloter.

Den elinfrastruktur, der etableres i hybridprojektet, får formentlig kapacitet til både at forsyne boliger, fælles elforbrug og opladning af elbiler til alle beboere.Tid og økonomi

Hybridanlægget vil blive etableret som en integreret del af helhedsplanen, og installation og ibrugtagen af anlægget vil derfor følge tidsplanen for gennemførelsen af helhedsplanen. Beboerne har i efteråret 2018 godkendt helhedsplanen med tilhørende hybridprojekt og Grøn Elektrisk Mobilitet, og den fysiske fornyelse af Henriksgården ventes gennemført i løbet af 2021 og 2022.

Den samlede investering i hybridanlæg, elinfrastruktur og ladestandere budget-teres til ca. 24 mio. kr.

Henriksgårdens forsyning fra det offentlige elnet går gennem to transformatorstationer, der hver forsyner to gravstene. De seks ens boligblokke bliver forsynet fra tre af disse gravstene, mens den store boligblok forsynes fra sin egen gravsten. Da RADIUS Elnet indtil nu har krævet, at almene boligafdelinger opdeler deres solcelleanlæg, så elproduktionen kun kan nettoafregnes inden for hvert enkelt tilslutningspunkt, bliver hybridanlægget i første omgang projekteret som 8 separate hybridanlæg, og den samlede batterikapacitet fordelt på 8 anlæg.

Da de seks boligblokke består af lige mange boliger, og den store boligblok i store træk svarer til to af de mindre, vil denne opsplitning af hybridanlægget ikke få lige så store negative konsekvenser for det beboerøkonomiske resultat som i andre boligafdelinger med en mere varieret bebyggelse og eltilslutning. En opsplitning vil dog alt andet lige forringe muligheden for at gøre det samlede elforbrug i Henriksgården mere fleksibelt i forhold til det lokale elnets belastning. Henriksgården håber derfor, at ny EU-lovgivning om energifællesskaber indføres i dansk lovgivning så hurtigt, at det bliver muligt at etablere hybridanlægget i en udformning, der giver størst mulig værdi for både beboerne og elsystemet.Hybridanlæg i tal

Boligafdeling

Henriksgården

Boligorganisation Hovedstadens alm. Bs II v/DAB
Adresse Vigerslev Vænge 68
Postnr 2500 Valby
Kommune (myndighed) København
Antal boliger 332
Boligareal m2 29.510
Investering (t.kr inkl. moms) kr 20.100
Grøn Elektrisk Mobilitet (t.kr inkl. moms) kr 4.000
Solcelleareal (m2 / 180 W/m2) 5.556
Solcelleeffekt (kWp) 1.000
Batterikapacitet (kWh) 950
kwh batteri/antal lejligheder 2,861
Elforbrug (kWh/år) 1.000.000
Elproduktion (kWh/år) 890.000
Salg til elnettet (kWh/år) 330.000
Køb fra elnettet (kWh/år) 440.000
Selvforsyningsgrad (%) 56%Kort

Samarbejdspartnere

Kontakt

Koordinerende projektleder: COWI v/ Steen Gravenslund Olesen

Mail:

SGON@cowi.com