Hybridanlæg i Hedemarken

Om projektet

Den almene boligafdeling Hedemarken i Albertslund med 891 boliger har taget hul på etableringen af et hybridanlæg med solceller, batterilagre og ladestandere til elbiler, der kan blive det hidtil største danske anlæg af sin karakter.

 

I efteråret 2019 indledte Hedemarken renoveringen af en boligblok (blok 12), hvor et pilotanlæg er taget i brug. Et asbestholdigt eternittag blev udskiftet med et nyt tagpaptag, hvorpå der er placeret 1.000 m2 solceller med en samlet effekt på 180 kWp. På de tilstødende parkeringsarealer er installeret et 79 kWh stort batteri og ladestandere til elbiler med en samlet effekt på 163 kW. Der trækkes desuden tomrør til etablering af flere ladestandere i takt med, at der forventeligt kommer flere elbiler til.

Pilotanlægget skal give afdelingsbestyrelsen, KAB som administrator og Landsbyggefonden et mere sikkert grundlag for en omfattende helhedsplan, der skal fremtidssikre Hedemarken. Helhedsplanen projekteres af Arkitema som totalrådgiver med COWI som projektleder for hybridanlægget.

Læs mere om temaet Hybridanlæg - solceller med batterilager her.

project leader icon

Projektleder

KAB v/ Haroon Kalyal Javad
Tlf: 4054 2790

Produktion og forbrug

Budgettet for renoveringen af blok 12 er på ca. 14 mio. kr., inkl. udgift til tagrenovering. Når pilotanlægget sættes i drift, vil de 65 husstande i boligblokken blive forsynet med el fra deres eget solcelleanlæg. Den del af boligblokkens el-forbrug, der ikke kan dækkes af solcellerne, bliver indkøbt i fællesskab.

Pilotanlægget finansieres med ydelsesstøtte fra Landsbyggefonden og en huslejeforhøjelse, der betales af alle husstande i Hedemarken. Det overskud, der måtte skabes via el-produktion, fordeles blandt alle Hedemarkens beboere efter beslutning i det lokale beboerdemokrati. Den aftalte fordeling af udgifter og gevinster ved hybridanlægget administreres via et cloud-baseret IT-system, som Landsbyggefonden og Københavns kommune har ydet støtte til at udvikle.

Landsbyggefonden har ydet støtte til en del af det efterfølgende fuldskala-anlæg med midler fra den særlige ramme til energidemonstrationsprojekter.Tid og økonomi

De konkrete erfaringer fra pilotanlægget vil blive udnyttet i projekteringen af den omfattende helhedsplan. På grundlag af de priser på solceller og batterilager, som blev opnået ved udbuddet af pilotanlægget, er der gennemført opdaterede screeninger i beregningsværktøjet PVT-BAT af det planlagte fuldskalaanlæg. Resultatet af disse screeninger viser, at det store fuldskalaanlæg kan gennemføres med et beboerøkonomisk overskud, selv om kun en del af det kommende anlæg finansieres med ydelsesstøtte fra Landsbyggefonden. Det er dog en forudsætning, at Hedemarken som led i helhedsplanen etablerer de nye tagpaptage, hvor solcellerne skal placeres, og at udgifter til byggeplads og stilladser finansieres over helhedsplanens budget.

Screeningerne viser desuden, at der på de øvrige boligblokke i Hedemarken kan opføres 13.000 m2 solceller med en installeret effekt på knap 2.500 kWp, således at den samlede kapacitet i Hedemarken bliver på ca. 2.650 kWp. Det er formentlig det største tagbaserede solcelleanlæg, der indtil nu er planlagt i Norden.

Solcellerne vil producere knap 2.200.000 kWh om året, hvoraf de knap 900.000 kWh vil blive solgt til elnettet som grøn el. Hedemarken kan regne med at dække ca. 43% af sit elforbrug fra egne solceller.

Solcelleanlægget bliver suppleret med lokale batterilagre, der får en samlet kapacitet på 1.185 kWh. Batterierne betyder, at Hedemarken kan lagre en del af sin overskudsproduktion i sommerhalvåret og i vinterhalvåret købe el fra nettet til lagring i batterierne, når forbrugerprisen er lav. På den måde kan beboerne i Hedemarken begrænse deres elindkøb fra nettet i tidsrummet kl. 17-20, hvor el-nettet er hårdest belastet, og hvor elprisen er højest. Beboerne leverer på denne måde et væsentligt bidrag til et mere fleksibelt elforbrug uden at skulle ændre deres personlige vaner.

Beboerne i Hedemarken har på et ekstraordinært afdelingsmøde vedtaget at gennemføre helhedsplanen med tilknyttet fuldskala hybridanlæg og infrastruktur til elbiler.

Samspillet mellem solcellernes elproduktion, den dynamiske drift af batteriet og den økonomisk mest hensigtsmæssige indkøbsstrategi af el fra nettet betyder, at beboerne har udsigt til en rentabel investering. I takt med at der opnås faktiske resultater fra hybridanlæggets drift vil COWI verificere de beboerøkonomiske beregninger og afrapportere dem på Energiportalen.Krav om nye elmålere

Forud for etableringen af pilotanlægget i Blok 12 havde RADIUS Elnet installeret nye timeaflæste elmålere. Hedemarken ville gerne have overtaget disse målere for at kunne anvende dem som fordelingsmålere i det nye afregningssystem, der er en integreret del af hybridanlægget. Men RADIUS Elnet har krævet, at dets egne nyinstallerede elmålere skal returneres til netselskabet, hvis de ikke længere skal anvendes som beboernes individuelle afregningsmålere.

I pilotanlægget har Hedemarken derfor været nødt til at udskifte de nyinstallerede elmålere og erstatte dem med boligafdelingens egne målere. Da det er sandsynligt, at EU-inspireret lovgivning om energifællesskaber kan være gennemført i Danmark, inden fuldskalaanlægget skal etableres, regner Hedemarken dog med mere hensigtsmæssige rammevilkår i fremtiden. Strategien er, at det skal være muligt at projektere fuldskalaanlægget på en sådan måde, at det både beboerøkonomisk, klimamæssigt og samfundsøkonomisk bliver så smart som muligt.Hybridanlæg i tal

Boligafdeling Hedemarken (fuldskala i alt tal inkl pilot) Hedemarken (fuldskala i alt tal inkl pilot)
Boligorganisation AKB Albertslund v/KAB AKB Albertslund v/KAB
Adresse Hedemarksvej 12 Hedemarksvej 12
Postnr  2620 Albertslund 2620 Albertslund
Kommune (myndighed) Albertslund Albertslund
Antal boliger 65 891
Boligareal m2 5.000 67.860
Investering (t.kr inkl. moms) kr 14.000 48.165
Solcelleareal (m2 / 180 W/m2) 1.000 14.722
Solcelleeffekt (kWp) 180 2.650
Batterikapacitet (kWh) 79 1.185
kwh batteri/antal lejligheder 1,215 1,330
Elforbrug (kWh/år) 204.000 2.765.000
Elproduktion (kWh/år) 140.000 2.020.900
Salg til elnettet (kWh/år) 62.000 830.000
Køb fra elnettet (kWh/år) 126.000 1.574.100
Selvforsyningsgrad (%) 38% 43%Kort

Samarbejdspartnere

Kontakt

Koordinerende projektleder: COWI v/ Steen Gravenslund Olesen

Mail:

SGON@cowi.com

Projektejer