Huslejeintegreret forbrugsafregning

Om projektet

Landsbyggefonden har i en række demonstrationsprojekter stillet betingelse om at afregning af forbrug, varme, el mv., paralleliseres med den månedlige huslejeopkrævning. Samtidigt har fonden medvirket til udvikling af boligorganisationernes administrative IT-platforme for huslejeopkrævninger for integration af månedlige opkrævninger. I forbindelse med udviklingsprojekterne har boligorganisationernes ERP-leverandører og egne udviklere været indkaldt til orienterende møder og varsling af udviklingsarbejdet. Leverandørerne indgår specifikke aftaler med deres købergrupper (almene boligorganisationer). Udviklingsarbejdet pågår og første test af systemudviklingen forventes kørt ultimo 2019.

Udviklingsarbejdet pågår og første test af systemudviklingen gennemføres i 2020. I to demonstrationsprojekter udvikles målerregnskaber. Sparring og konsulentydelse i forbindelse med ERP-leverandørers integrationsarbejde og systemudvikling forudsættes at etablere et frit tilgængeligt marked for levering af målerdata og forbrugsregnskaber i åben standard. De nye serviceoperatører gøres ansvarlige for beregning af betaling samt opsummering af omkostningselementer til årsregnskab, ERP-leverandørerne foretager en viderefaktureringsoperation. Fonden afholder til februar 2020 en workshop, hvor afregnings- og målerbranchen er inviteret og bidrager med input til det videre arbejde. Der etableres en følgegruppe med parterne.

Målsætning

Landsbyggefonden har i flere demonstrationsprojekter opstillet en målsætning om afregning af forbrug via trådløse målerformater transmitteret via åben standard cloudstruktur og åbne API-formater. Fonden ønsker hermed at medvirke til fremme af nye services og enkle afregningsformer til gavn for almenboligsektoren generelt. Systemløsningen skal kunne hente de relevante forbrugsdata via et åbent API-format fra forskellige leverandører i forbindelse med:

  • Dynamisk varmeregnskab (el.lign.)
  • El- bimålerregnskab
  • Forberedelse for øvrige forbrugsafregninger

Landsbyggefonden forventer at parallelisering af husleje- og forbrugsudgifter, vil fremme energirenoveringsindsatser i almenboligsektoren generelt. Integreret forbrugsafregning kan dertil betragtes som trædesten for ambitiøse energirenoveringsindsatser fx i forbindelse med ordninger om garanti for estimerede forbrugsbesparelser.

Anbefalinger til digital målerstruktur

Det anbefales i renoveringssager hvor der udskiftes eller ny installeres målerudstyr at det sikres, at forbrugsmålere på nye installationer kan aflæses i en åben trådløs standard. Dette med henblik på at fremtidssikre investeringer i målekoncepter, reducere de samlede omkostninger, og sikre at data, der aflæses i en almen boligafdeling, frit kan anvendes af boligafdelingen til vidt forskellige opgaver i relation til el, varme, vand, ventilation og indeklima energimærker mv.

Det anbefales hvor der skiftes, eller ny installeres målerudstyr:

  • At trådløs datahjemtagning af målinger for varme, koldt og varmt vand, indeklima samt el i de enkelte lejligheder etableres i et åbent datasystem som (minimum) sikre måledata på timeniveau. Målerinstallationen sikre time- og dagsdata for ejendommens samlede forbrug af varme, varmt brugsvand og varmen hertil, koldt brugsvand samt elektricitet til ventilation og fælles funktioner. Der etableres enkle snitflader - f.eks. API’er* – med hvilke boligafdelingen eller dennes konsulent, enkelt kan hjemtage data. Ved at samle datahjemtagning i en åben trådløs standard, kan afdelingen reducere etablerings- og driftsomkostninger, samtidig med at den etablerede infrastruktur forberedes til fremtidige aflæsningsbehov.
  • At det etablerede målerkoncept sikre at alle måledata skal tilhøre boligafdelingen, som frit kan benytte disse data, til alle opgaver vedrørende energi, vand og indeklima, herunder el-, varme- og vandregnskaber, optimering af bygningens drift af varme, vand, ventilation og indeklima, egenproduceret el, energimærkning mv. Afdelingen står frit til at dele disse informationer med egne rådgivere og services partner, i overensstemmelse med de gældende regler for persondata (GDPR).
  • At aftaleforhold ifm. etablering og drift af målere og måleraflæsning, sikre at boligafdelingen, uden ekstra omkostninger, enkelt og vederlagsfrit kan lave egne dataudtræk på et vilkårligt tidspunkt.

*API står for Application Programming Interface. API’er er redskaber designet til at kommunikere mellem forskellige softwarekomponenter. Software anvender et indre sprog til at udføre de programmerede opgaver, f.eks. gennemførslen af en betaling hos en bank. API’ers rolle er at sikre kommunikationen mellem to forskellige softwarekomponenter, der ellers ikke ville kunne kommunikere på grund af deres forskellige opbygning og datamodeller. API’ers formål er derfor at levere data fra et softwareprogram til et andet, således at det modtagne program kan anvende dataene korrekt og uden menneskelig afkodning.

Praktisk vejledning i overgang til huslejeintegreret forbrugsafregning

Afventer evaluering af projekter.