Etablering af rørløst ventilationssystem og integrerede solceller i facader og tag

Demonstrationsprojekt vedrørende energibesparende foranstaltninger med lang leve- og tilbagebetalingstid, som forbedrer ejendommen energistandard ud over gældende krav i bygningsreglementet.

Om projektet

Den primære årsag til at indgå i forsøgsprojektet er at afhjælpe de to boligblokkes klimamæssige udfordringer - både med hensyn til bekæmpelse af skimmelsvampevækst på kolde og fugtige ydervægge og nedbringe et uforholdsmæssigt stort energiforbrug. Dette søges afhjulpet via følgende tiltag beskrevet nedenfor.

Rørløs ventilation
Forsøgsprojektet skal vise om denne forholdsvis enkle ventilationsløsning, i såvel anlægsudgift som drift, er billigere og mere brugervenlig end de traditionelle, kendte rørførte ventilationsløsninger i etageboligejendomme.
Det er endvidere vigtigt at afprøve i fuld skala, om løsningen rent æstetisk, med en ca. 300 mm facaderist fra hvert beboelsesrum kan leve op til en forventet smuk og harmonisk helhedsløsning.

Integrerede solcellepaneler i sammenhæng med klimaoptimering ved tag og facade
I forbindelse med en nødvendig efterisolering af klimaskærmen søges det eftervist, om teorien om at omdanne en passiv klimaskærm til aktive energiproducerende flader ved en sammenbygning af solcellepaneler med tag- og facadebeklædningsplader med tilnærmede ens overflade karakteristikker, kan stå mål med det færdige resultat.
Overordnet, i forhold til de globale klimamål om at reducere CO2 udledningen, er der for et almennyttigt boligselskab behov for at eftervise, om man, i forbindelse med energioptimering af klimaskærmen og ved at udnytte de nyeste teknologier og bygningskomponenter, kan opnå både høj æstetik, lang levetid med mindst miljøpåvirkning og en samlet god totaløkonomi.

Hybridanlæg med solceller og batterilager / Virtuel afregning af el-forbrug i en almen boligafdeling
I skrivende stund er det ikke endnu afklaret, om nærværende projekt kan komme ind under Energistyrelsens forsøgsprojekter med virtuel afregning af el-forbrug for den enkelte lejer, eller om man bliver nødt til at vælge en mere traditionel hybridløsning med batterilager.
Uanset hvilken ordning, det ender med, ser Bovia her muligheden for, at der kan ske medinddragelse af beboerne i processen.
Ved demonstrationsprojektet får brugerne et vigtigt direkte ejerskab til de teknologiske løsninger, som indarbejdes.
Et ejerskab, som vil kunne opleves helt umiddelbart ved, at betaling for anlægget vil ske over en forhøjet husleje, som så bliver modsvaret af en besparelse på den personlige el-regning.

Anvendelse af forsøgsresultatet
Erfaringer fra forsøgsprojektet skal udmønte sig i en nyttig viden om de opnåede resultater vedrørende de tre forsøgsemner, som kan omsættes til brug i større skala i den almene boligsektor.


Projektorganisering

Samarbejdet med arkitekt, landskabsarkitekt og ingeniør er baseret på et traditionelt rådgivningsteam, hvor Ingeniør´ne er hyret ind som totalrådgiver. Ventilationsydelserne og projektering, levering og montering af solcellepaneler indgår som bygherreleverancer.

Bovia har i det indledende forløb fremsendt skriftligt informationsmateriale og afholdt informationsmøder for beboerne om projektets indhold. AAB har i den forbindelse oplevet forholdsvis stor interesse for projektet.Forventede resultater

Den største udfordring, projektet indtil videre er støt på, har været at få accept af det lokale el-forsyningsselskab (Trefor) til at strømproduktionen fra solcellerne på de to ejendomme ved Ryttermarksvej 2-4 også vil kunne bruges af afdelingens øvrige beboere ved de to boligblokke ved Gøhlmannsvej 11-17 ( i alt 24 lejemål ). Disse lejemål indgår alene i helhedsplanen i form af renovering af eksisterende badeværelser i stue og 1. sals lejligheder samt bad og køkkener i 2. sals lejligheder, men vil få en huslejestigning affødt forsøgsprojektet ved Ryttermarksvej 2-4. AAB finder det væsentligt at kunne kompensere beboerne ved Gøhlmannsvej 11-17 for denne huslejestigning ved at kunne modtage egenproduceret strøm.

Der har siden december 2020 og frem til februar 2021 været afholdt en række møder mellem Bovias Byg- og Driftsafdeling samt rådgivere og Trefor.

Bovia har fremført, at ønsket om virtuel afregning af strøm i en almen boligafdeling ligger helt i tråd med EU´s retningslinjer (offentliggjort i Den Europæiske Unions Tiende d. 2018.12.21 under punkt (66)) og i overensstemmelse med Folketingets 2030 plan.

Indtil videre fremfører Trefor, at der ikke er givet grønt lys fra Energistyrelsen til denne afregningsform i et energifællesskab. Trefor undersøger derfor i øjeblikket om nærværende projekt kan indgå i et af de forsøgsprojekter, som Energistyrelsen har igangsat.

Tilbagebetalingstider

Tilbagebetalingstider vedrørende facade og tagintegrerede solceller, isolerings foranstaltninger samt ventilationsløsning er ikke beregnet på nuværende tidspunkt.Fakta

Status

Projektstart forventet 1. september 2021

Kontakt

Niels Klausen, Teknisk byggechef, Bovia

Mail:

nkl@bovia.dk

Projektøkonomi

Samlet projektøkonomi

DKK 29.479.820,-

Støttebeløb fra forsøgspulje

DKK 7.331.000,- incl. 25% moms

Boligafdelinger

AAB afd. 71 Ryttermarksvej 2-4, 6000 Kolding

Projektstart og slut

01. sep 2021 - 04. maj 2022

Projektejer

AAB Kolding

Ansøgningsår

2016

Boligtype

Etagebyggeri i 3 etager med fuld kælder med familieboliger

Antal lejemål

12

Opførelsesår

1952