Dynamisk varmeregnskab

Om projektet

Dynamisk varmeregnskab er et nyt koncept, der erstatter de traditionelle kaloriemålere på radiatorer med afregning efter måling af lufttemperatur, luftfugtighed og CO2, sammenvejet til et indeklimaindeks. Dynamisk varmeregnskab har tidligere, på forsøgsbasis, været afprøvet i et par almene boligafdelinger.

I januar 2017 blev det muligt ved lejelovsforsøg at søge dispensation til fordeling af varmeudgifter efter dynamisk varmeregnskab. Landsbyggefonden har, i samarbejde med domea.dk, SBi m.fl., iværksat et projekt, der skal videreudvikle dynamisk varmeregnskab til et færdigt, enkelt administrerbart og omkostningseffektivt alternativ til traditionelle varmeregnskaber.

Målsætningen er at modne konceptet til lovliggørelse (Almenlejeloven) og anvendelse i almene boligafdelinger 2021/22. Hvor det traditionelle varmeregnskab ensidigt fokuserer på energiforbrug, er formålet med dynamisk varmeregnskab at motivere beboerne til at sikre et indeklima, der er godt for beboernes sundhed, bygningerne og miljøet. Det målte indeklima synliggøres for beboerne og indgår i en fortløbende afregning. Et centralt led i konceptet er en gennemskuelig tarifering baseret på forhold, som den enkelte beboer kan følge og har direkte indflydelse på. Dynamisk varmeregnskab anses som et nyttigt værktøj til fremme af energibesparelser i forbindelse med renovering af almene boligafdelinger, da konceptet muliggør en ny og mere kvalificeret beregning af forbrugsbesparelser, hvor bygningers energiperformance kan skilles fra brugeradfærd.

Domea.dk gennemfører med støtte fra Landsbyggefonden demonstrationsprojekter med dynamisk varmeregnskab i 3 boligafdelinger, i alt 741 boliger i hhv. Svendborg og Haderslev.

I supplement til demonstrationsprojekterne støtter Landsbyggefonden et parallelt udviklings- og forskningsprojekt. Projektet leverer faglig sparring af udviklingsaktiviteterne, herunder færdigudvikling af paradigme for afregning og tariffer. Forskningsprojektet undersøger incitamentseffekter og energimæssige konsekvenser og leverer en afsluttende evaluering og anbefaling til ministeriet med henblik på evt. lovliggørelse i 2021/22. Forskningsprojektet ledes af SBi i partnerskab med DTU m.fl.


Praktiske erfaringer

Dynamisk varmeregnskab afprøves i 3 boligafdelinger v. Domea.dk.

Boligselskabet BSB Svendborg:

  • Afd. Toftemarken mfl., opført 1961. 250 boliger. Renoveret 2017-2019.
  • Afd. Jægermarken, opført 1979. 246 boliger. Renoveret 2018-2020.

Haderslev Boligselskab:

  • Afd. Skovbærparken, opført 1967. 245 boliger. Renoveret 2018-2021.

Beboerne afregnes månedsvis efter deres faktiske indeklima, som fremgår af deres månedsrapport (se anonymiseret eksempel).

Alle lejere skal betale en grundtarif svarende til, at de har et indeks med 100% grønt. Månedsbeløbet beregnes som tarif (kr./m2 og måned) multipliceret med lejemålets størrelse. For en typisk ejendom vil den være af størrelsen 3-5 kr./m2 og måned, alt afhængig af klimaskærm og de tekniske installationer.

Lejere, som i den pågældende måned har en andel mindre godt (gult) eller ringe (rødt) indeklima, pålægges en ekstra betaling med en tarif (kr./m2 og måned), som multipliceres med den relative andel og etageareal. Resultatet af månedens indeklima, grundbetaling samt ekstra betaling vil fremgå af huslejeopkrævningen for den efterfølgende måned.

Afregningsmodellen skal animere lejerne til at sikre et godt indeklima. I særlige situationer, f.eks. med meget høj udendørs luftfugtighed, skyldes et mindre godt indeklima ikke lejernes adfærd. I disse tilfælde opkræves der ingen ekstra tarif. Om sommeren regnes temperaturmålingerne f.eks. ikke med.

Foreløbige erfaringer fra Svendborg 

(Foto: Toftemarken Svendborg)

Boligselskabet BSB Svendborg afd. Toftemarken, Klintemarken og Frilandsvej er med 250 boliger den første boligafdeling til at afregne efter dynamiske varmeregnskaber fra den 1. januar 2019.

Med de traditionelle varmefordelingsregnskaber var der meget stor forskel på beboernes varmeregning. De betalte så forskelligt som fra 0,68 kr./m2 pr. måned til 16,5 kr./m2 pr. måned. I det første halvår med dynamiske varmeregnskaber har spredningen i de dynamiske varmeregnskaber begrænset sig fra 3,50 kr./m2 pr. måned til 7,13 kr./m2 pr. måned.

På den måde bliver varmeudgifterne i boligafdelingen mere ligeligt fordelt efter dynamiske varmeregnskaber.

Driftslederen fra Boligselskabet BSB Svendborg fortæller: ”Beboerne kan godt se fidusen i det her, især efter de fik den første rapport. Der var en vis bekymring op til den første afregning, fordi de ikke vidste, hvad de kunne forvente. Men lige så snart de så, at det så rimeligt ud, har de fleste været meget positive. Selv nogle af dem hvis regning er blevet højere.”

Bekymringen bunder i den uvished, der er forbundet med den helt nye tankegang, hvor alt er vendt på hovedet i forhold til det, man ellers altid har lært. F.eks. at man nu vil kunne få en højere varmeregning, selvom man holder 15 grader i sit hjem og sidder med jakke på. Alligevel er beboerne glade for det mere retfærdige fordelingsprincip, der ligger i den nye metode.

På sigt forventer Domea.dk med projektet færre skimmelsvampesager, fugtproblemer og derved mindre vedligehold, som i sidste ende kommer beboerne til gode.Anbefalinger fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBi)

Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) har udarbejdet retningslinjer for betalingsgrænser for temperatur, luftfugtighed og CO2-koncentation ved dynamisk varmeregnskab.

Baseret på de igangværende forsøg med dynamisk varmeregnskab og forskningsbaseret viden om betydningen af temperaturer, fugtforhold, luftkvalitet for energiforbrug, skimmelsvampevækst og beboernes sundhed, er der fastlagt betalingsgrænser. Betalingsgrænserne fremgår af SBi notat - betalingsgrænser ved dynamisk varmeregnskab. Erfaringer med grænser fra 2019 har i de igangværende forsøg dannet baggrund for justeringer, der vil gælde fremover.Ekstern evaluering af forsøg med dynamiske varmeregnskaber

Der forelægger forskellige evalueringer af demonstrationsprojektet dynamiske varmeregnskaber.

  • Overordnet vurdering af forsøg med fordeling af varmeudgifter efter principperne i Dynamisk Varmeregnskab, BUILD
  • Evaluering af projekt dynamiske varmeregnskab, DTU og BUILD
  • Evaluering af dynamiske varmeregnskab, Domea.dk, Exergi og Alexandra Instituttet for Københavns Kommune

I de forskellige rapporter kan der læses mere om erfaringerne fra demonstrationsprojekterne.Fakta

Status

Igangværende

Samarbejdspartnere

Boligafdelinger

Svendborg afd. 2 Svendborg afd. 4 Skovvænget afd. 16/25

Boligtype

Antal lejemål

250, 246, 245