Om energiportalen

Energiportalen samler og beskriver en række demonstrationsprojekter, der gennemføres med ydelsesstøtte fra Landsbyggefonden. Fonden har af de samlede investerings-rammer for 2015-2020 haft mulighed for at anvende indtil 350 mio. kr. til gennemførelse af demonstrationsprojekter med energibesparende foranstaltninger, som ikke vil kunne opnå ordinær støtte. Støtten er udmøntet som ydelsesstøtte og garantistillelse efter renoveringsstøtteordningens almindelige betingelser og skema ABC-behandling.

Landsbyggefonden har i forbindelse med prækvalificering af projekterne lagt vægt på, at demonstrationsprojekterne er skalerbare og kan danne eksempler til efterfølgelse for andre boligafdelinger. Projekterne er dertil vurderet ud fra kriterier om nyhedsværdi, levetid, tilbagebetalingstid, byggeteknisk og arkitektonisk kvalitet, formidling og evalueringsform.

Energiportalen viser et udsnit af projekter med generel relevans for almenboligsektoren. Projekterne, der gennemføres i sammenhæng med større ordinære renoveringsindsatser, er generelt ikke færdigevalueret. Det er hensigten, at projektbeskrivelserne på portalen ajourføres ifm. projekternes væsentlige milepæle. Støttemodtagere og deres nøglerådgivere har i forbindelse med fondens tilsagn om støtte forpligtet sig til at deltage i vidensdeling ved seminarer el. lignende, med oplæg om deres projekter og resultater. Landsbyggefonden har forbeholdt sig rettighed til publicering af alt relevant materiale i projekterne. Udvalgte projekter vil blive afsluttet med vejledninger, der med konkrete anvisninger kan hjælpe boligafdelinger videre med egne projekter.

Nyt boligforlig

For at fremme rentable energirenoveringer er der i det nye boligforlig reserveret en ramme til en ”grøn garanti”, hvormed Landsbyggefonden garanterer for den eventuelle manko, som opstår ved en lavere realiseret energibesparelse end forventet. Garantien kan ydes i forbindelse med alle rentable energiforbedringsarbejder i almene boliger, uanset om de er led i ustøttede eller støttede renoveringsprojekter i regi af Landsbyggefonden. Aftaleparterne er enige om, at der afsættes 25 mio. kr. i 2021 og 75 mio. kr. årligt af renoveringsrammen i 2022-2026 til en grøn garanti. Garantien forventes samlet at kunne føre til en energirenovering af 60.000 boliger og garantere for investeringer på i alt 6 mia. kr. Den samlede ramme på 400 mio. kr. udgør et maksimum.

Parterne er enige om, at der i udformningen af den grønne garanti skal ske inddragelse af relevante private aktører for at sikre en garantiordning, der på sigt kan blive en del af almene boligafdelingers finansieringsmodel. En grøn garantiordning med forankring i Landsbyggefonden skal sikre udbredelsen af privatbaserede ESCO-projekter i den almene boligsektor og dermed sikre, at alle rentable energiprojekter i både støttede og ustøttede sager realiseres til gavn for klimaet og uden risiko for beboerne. Parterne vil få forelagt et forslag til udformningen af modellen til godkendelse, før den træder i kraft.

For at understøtte udviklingssporet afsættes en puljeramme på i alt 200 mio. kr. i perioden 2021-2026, hvoraf 140 mio. kr. går til normalt ustøttede, bæredygtige investeringer, 60 mio. kr. udgør tilskud til forsøg og 50 mio. kr. afsættes særskilt til digitalisering. Puljerne kan bl.a. anvendes til: 

  • Bæredygtighed, fx klimavenlige byggematerialer
  • Varmepumper til større bygninger
  • Genanvendelse af byggematerialer
  • Forbedring af indeklima og digital styring af energiforbrug

Kontaktoplysninger

Byggeteknisk konsulent Mads Gudmand-Høyer er sagsbehandler på energidemonstrationsprojekter i Landsbyggefonden og deltager i prækvalifikation, drøftelser af projektbaggrund, løsningsforslag samt af de økonomiske rammer for den enkelte sag. Efter behov deltager Mads som fondens repræsentant i projekternes styregrupper.

Du er velkommen til at vende spørgsmål om energidemonstrationsprojekter med Mads herunder også om Landsbyggefondens eventuelle støttemuligheder. Støtterammen for 2015-2020 er opfyldt, det vides ikke pt. om der i forbindelse med et kommende boligforlig bliver mulighed for lignende støtte.

Byggeteknisk konsulent Mads Gudmand-Høyer
Tlf.: 3376 2110
E-mail: mgh@lbf.dk